Esfahan Arts and Jewels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24196552 en is gevestigd aan de Kruiskade 84 (3012 EH) te Rotterdam.


Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Esfahan Arts and Jewels is een handelsnaam van de besloten vennootschap Handelsonderneming Parome.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de aanbieder (groothandel) van sieraden aan Koper, hierna: Esfahan Arts and Jewels.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 7. Producten: de producten die door Esfahan Arts and Jewels worden aangeboden zijn sieraden.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Esfahan Arts and Jewels.
 9. Website: de website die Esfahan Arts and Jewels gebruikt is https://www.esfahanjewels.nl/

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Esfahan Arts and Jewels en iedere overeenkomst tussen Esfahan Arts and Jewels en een Koper en op elk product dat door Esfahan Arts and Jewels wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Esfahan Arts and Jewels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Esfahan Arts and Jewels aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Esfahan Arts and Jewels zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Esfahan Arts and Jewels is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Esfahan Arts and Jewels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Esfahan Arts and Jewels gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Esfahan Arts and Jewels is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, of doordat Esfahan Arts and Jewels een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Esfahan Arts and Jewels het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Esfahan Arts and Jewels gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Esfahan Arts and Jewels niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Esfahan Arts and Jewels kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Esfahan Arts and Jewels zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Esfahan Arts and Jewels niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voorzover sprake is van een aanbieding geldt dit
  niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door (Ver)koper in persoon, via de Website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Esfahan Arts and Jewels, zal Esfahan Arts and Jewels de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, zal Esfahan Arts and Jewels de bestelling bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Esfahan Arts and Jewels daaraan niet gebonden.
 5. Esfahan Arts and Jewels is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Esfahan Arts and Jewels die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 7. Koper heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Maatwerk en producten zoals onder meer oorbellen en piercings (wegens hygiënische redenen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Esfahan Arts and Jewels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Esfahan Arts and Jewels het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Esfahan Arts and Jewels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Esfahan Arts and Jewels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Esfahan Arts and Jewels zijn verstrekt, heeft Esfahan Arts and Jewels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Esfahan Arts and Jewels kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Esfahan Arts and Jewels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Esfahan Arts and Jewels is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Esfahan Arts and Jewels bekend was.
 6. Koper vrijwaart Esfahan Arts and Jewels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Esfahan Arts and Jewels.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Esfahan Arts and Jewels of er door andere omstandigheden buiten de macht van Esfahan Arts and Jewels enige vertraging ontstaat, heeft Esfahan Arts and Jewels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Esfahan Arts and Jewels schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Esfahan Arts and Jewels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Esfahan Arts and Jewels of een externe vervoerder is Esfahan Arts and Jewels, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien Esfahan Arts and Jewels gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Esfahan Arts and Jewels ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Esfahan Arts and Jewels een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Esfahan Arts and
  Jewels levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product binnen 3 werkdagen op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 8 weken indien de sieraden niet op voorraad zijn. Deze termijn is afhankelijk van de productietijd van de sieraden.
 8. Esfahan Arts and Jewels is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Esfahan Arts and Jewels is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Esfahan Arts and Jewels behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Esfahan Arts and Jewels erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Esfahan Arts and Jewels te worden gemeld op info@esfahanjewels.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Esfahan Arts and Jewels op de wijze zoals door Esfahan Arts and Jewels aangegeven.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Esfahan Arts and Jewels, conform de retourinstructies van Esfahan Arts and Jewels. Oorbellen zijn wegens hygiënevoorschriften uitgesloten van het herroepingsrecht.
 6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening. 7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het adres: Kruiskade 84, 3012EH Rotterdam
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Esfahan Arts and Jewels te wijten is, zal Esfahan Arts and Jewels na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet
  verhaald worden op Esfahan Arts and Jewels.
 10. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst. Afscheep of aflevering kunnen ten gunste of ten laste komen van Koper.
 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Esfahan Arts and Jewels geen invloed heeft, kan Esfahan Arts and Jewels deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
  Artikel 9 Betaling en incassobeleid
 5. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Esfahan Arts and Jewels. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Esfahan Arts and Jewels een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Esfahan Arts and Jewels op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 9. Esfahan Arts and Jewels heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Esfahan Arts and Jewels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Esfahan Arts and Jewels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 10. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan ontvangt Koper een nadere ingebrekestelling. Indien wederom niet voldaan is aan de betalingsverplichting is Koper in verzuim.
 11. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Esfahan Arts and Jewels zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 12. Indien Esfahan Arts and Jewels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Esfahan Arts and Jewels. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Esfahan Arts and Jewels een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Esfahan Arts and Jewels op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Esfahan Arts and Jewels heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Esfahan Arts and Jewels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Esfahan Arts and Jewels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan ontvangt Koper een nadere ingebrekestelling. Indien wederom niet voldaan is aan de betalingsverplichting is Koper in verzuim.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Esfahan Arts and Jewels zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Esfahan Arts and Jewels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Esfahan Arts and Jewels geleverde zaken, blijven eigendom van Esfahan Arts and Jewels totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Esfahan Arts and Jewels gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Esfahan Arts and Jewels zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De door Esfahan Arts and Jewels geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat Esfahan Arts and Jewels zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Esfahan Arts and Jewels of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Esfahan Arts and Jewels zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Esfahan Arts and Jewels heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Esfahan Arts and Jewels. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Esfahan Arts and Jewels de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Esfahan Arts and Jewels worden vergoedt door Koper.

Artikel 11 Garantie

 1. Esfahan Arts and Jewels staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Esfahan Arts and Jewels is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Esfahan Arts and Jewels de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Esfahan Arts and Jewels, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Esfahan Arts and Jewels te retourneren en de eigendom aan Esfahan Arts and Jewels te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Esfahan Arts and Jewels, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 5. Indien de door Esfahan Arts and Jewels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften

 1. De gebruiker van de sieraden dient de voorschriften van Esfahan Arts and Jewels op te volgen.
 2. De gebruiker van de sieraden dient de sieraden zorgvuldig te bewaren, uit het zonlicht en op een droge plek. Bij voorkeur dienen de sieraden in het meegeleverde stoffen zakje te worden bewaard.
 3. In verband met de materialen dient de Gebruiker niet met de sieraden te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient gebruiker rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorging- en reinigingsproducten die de sieraden kunnen aantasten en/of beschadigen. Indien gebruiker in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft de gebruiker recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
 4. Gebruiker en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van de sieraden.
 5. Een Koper en/of Gebruiker kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen krijgen.

Artikel 13 Herstel en reparatie

 1. Indien binnen een half jaar na aankoop van de sieraden kleine beschadigingen zijn ontstaan zoals losgelaten lijm, steentjes, schakels, heeft een Gebruiker recht op gratis herstel.
 2. Na het verstrijken van zes maanden na aanschaf, kunnen de oorbellen ter reparatie opgestuurd worden naar Esfahan Arts and Jewels waarna reparatie plaatsvindt op kosten van de Koper en/of Gebruiker.
 3. Indien sprake is van schade aan een van de oorbellen kan een gebruiker beide oorbellen toesturen ter reparatie zodat Esfahan Arts and Jewels rekening kan houden met minimale (kleur)verschillen. De verzendkosten van de herstelde sieraden komen voor rekening van de Koper en/of Gebruiker.
 4. Voordat sieraden opgestuurd worden aan Esfahan Arts and Jewels ter herstel of vervanging, dient een Gebruiker en/of Koper eerst contact op te nemen met Esfahan Arts and Jewels via [e-mailadres], om een beoordeling te krijgen van de schade. Indien een akkoord voor herstel of vervanging is ontvangen kan Koper en/of Gebruiker de sieraden verzenden ter reparatie aan de Kruiskade 84 3012 EH te Rotterdam, Nederland. De verzendkosten zijn voor rekening van Gebruiker en/of Koper.
 5. Indien ten gevolge van de reparatie kleine en/of nauwelijks waarneembare beschadigingen zijn opgetreden bij de sieraden, is Esfahan Arts and Jewels hiervoor niet aansprakelijk, en is Esfahan Arts and Jewels niet gehoude om voor vervanging te zorgen.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Esfahan Arts and Jewels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Esfahan Arts and Jewels bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Esfahan Arts and Jewels gesloten overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Esfahan Arts and Jewels bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Esfahan Arts and Jewels op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Esfahan Arts and Jewels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  5.Esfahan Arts and Jewels behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Esfahan Arts and Jewels leidt tot aansprakelijkheid van Esfahan Arts and Jewels jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Esfahan Arts and Jewels in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
  2.Esfahan Arts and Jewels is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het importeren van de producten van Esfahan Arts and Jewels. Elke schade die door Esfahan Arts and Jewels ten gevolge van het handelen of nalaten van Koper wordt geleden, wordt verhaald op Koper, een en ander vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding.
 3. Esfahan Arts and Jewels is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 4. Esfahan Arts and Jewels is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 5. Esfahan Arts and Jewels staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Esfahan Arts and Jewels verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Esfahan Arts and Jewels vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Esfahan Arts and Jewels binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 7. Esfahan Arts and Jewels wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke door Esfahan Arts and Jewels worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden

Artikel 16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Esfahan Arts and Jewels verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 17 Overmacht

 1. Esfahan Arts and Jewels is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Esfahan Arts and Jewels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Esfahan Arts and Jewels zijn
  voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Esfahan Arts and Jewels en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Esfahan Arts and Jewels buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Esfahan Arts and Jewels heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Esfahan Arts and Jewels zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Esfahan Arts and Jewels ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Esfahan Arts and Jewels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Esfahan Arts and Jewels berusten uitsluitend bij Esfahan Arts and Jewels en worden niet overgedragen aan Koper en/of Gebruiker.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Esfahan Arts and Jewels rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Esfahan Arts and Jewels. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Esfahan Arts and Jewels opgeleverde zaken, dient Esfahan Arts and Jewels expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Esfahan Arts and Jewels rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Esfahan Arts and Jewels vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Esfahan Arts and Jewels hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Esfahan Arts and Jewels en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Esfahan Arts and Jewels op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Esfahan Arts and Jewels zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Esfahan Arts and Jewels niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Esfahan Arts and Jewels en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Esfahan Arts and Jewels gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Esfahan Arts and Jewels de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op info@esfahanjewels.nl
 2. Indien Esfahan Arts and Jewels op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Esfahan Arts and Jewels of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@esfahanjewels.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Esfahan Arts and Jewels de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Esfahan Arts and Jewels zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Esfahan Arts and Jewels en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Esfahan Arts and Jewels heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Esfahan Arts and Jewels en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.